(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)
 

 • 1. Adatkezelő azonosítása

  https://aktiv.hu/ internetcímen elérhető webáruházat az

  AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: AKTÍV Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-100194
  Adószám: 10459340-2-03
  Székhely: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.
  Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Dózsa György út 306.
  Postacím: 6500 Baja, Dózsa György út 306.
  Telefon: +36 30 8377 804, +36 30 8377 834
  E-mail cím: info@aktivkft.hu
  Webhely: https://aktiv.hu/ 

  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

   

  2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

  2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
  - és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre (Grt.). rendelkezései alapján kezeli.

  2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://aktiv.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

  2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

   

  3.Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

  3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

  3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.


  4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

  4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely "Ügyfélszolgálat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

  4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

  4.3. Kezelt adatok köre: Az üzenetet küldő Felhasználó:
  - neve,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - üzenet tárgya,
  - az üzenet tartalma.

  4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

  Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
  - üzenet írása a weboldalon, Ű
  - e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
  - a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

  A telefonszám akkor kerül felhasználásra, ha Felhasználó üzenetben felvetett kérdése összetett, ezért célszerűbb telefonbeszélgetés formájában megválaszolni.

  4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az 3 igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 7., 8., 9., illetve 10. pontokban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

  4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

   

  5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

  5.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

  5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

  Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  5.3. Kezelt adatok köre:

  a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:
  - neve,
  - e-mail címe,

  az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:
  - feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,
  - feliratkozás időpontja.

  5.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

  5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat 4 Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

  5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

   

  6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

  6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

  6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltését követően a regisztrációra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

  Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

  6.3. Kezelt adatok köre: regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

  Az adatok köre:
  - felhasználónév,
  - e-mail cím, - jelszó.

  Cég esetén fentieken túl:

  - kapcsolattartó neve,
  - telefonszám,
  - cégnév,
  - adószám,
  - cégjegyzékszám,
  - számlázási cím,
  - szállítási cím.

  A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

  6.4. Az adatkezelés célja: személyes felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó számára, ezzel egyedi hozzáférés biztosítása a korábbi megrendelések adataihoz, valamint a Felhasználó döntése alapján a megrendeléshez szükséges adatainak eltárolásával a későbbi megrendelések leadásának megkönnyítése.

  6.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó 5 regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

  6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

   

  7.Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

  7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

  7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

  7.3. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

  A Felhasználó:
  - vezetékneve
  - keresztneve
  - számlázási cím
  - szállítási cím
  - telefonszáma
  - e-mail címe
  - megrendelt termék(ek) megjelölése
  - megrendelt termék(ek) vételára
  - átvétel/kézbesítés módja
  - fizetési mód
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
  - megrendelés időpontja
  - fizetés időpontja.

  7.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további 6 adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

  A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén

  8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen terméket megrendelő ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”).

  8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Ügyfél szervezet) jogos érdeke.

  Az Ügyfél szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

  Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

  A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, 7 tehát a szerződéshez elengedhetetlen az adatkezelés.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

  8.3. Kezelt adatok köre:

  A Képviselő:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - jelszó, a képviselt vállalkozás:
  - formája,
  - neve,
  - postacíme,
  - számlázási címe,
  - adószáma, közösségi adószáma,
  - cégjegyzékszáma.

  továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
  - megrendelt termék(ek) megjelölése,
  - megrendelt termék(ek) vételára,
  - átvétel/kézbesítés módja,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  8.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés során megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem az Ügyfél szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása az Ügyfél szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén az Ügyfél szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. Az Ügyfél szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

  8.5. Az adatkezelés célja: cégként megrendelést leadó Felhasználók számára a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  8.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további 8 adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

  A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  8.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  9. Üzleti partnerként történő regisztrációhoz és megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználó esetén

  9.1. Üzleti partnerként kizárólag az Adatkezelő által végrehajtott üzleti partnerként történő regisztrációt követően lehet megrendelést leadni. Az üzleti partnerként történő regisztráció beállítása nem automatikusan történik, az Adatkezelővel külön egyeztetve kell azt kérni, és Adatkezelő külön állítja be.

  9.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében üzleti partnerként regisztrált, valamint bejelentkezést követően terméket megrendelő egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználók.

  9.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  9.4. Kezelt adatok köre: 

  A Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - jelszó,

  a vállalkozás:
  - formája,
  - neve,
  - postacíme,
  - számlázási címe,
  - adószáma, közösségi adószáma, továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
  - megrendelt termék(ek) megjelölése
  - megrendelt termék(ek) vételára
  - átvétel/kézbesítés módja
  - fizetési mód
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
  - megrendelés időpontja
  - fizetés időpontja.

  9.5. Az adatkezelés célja: üzleti partnerként regisztrált Felhasználók számára kedvezményes árak biztosítása, illetve a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  9.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

  A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó 10 igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  9.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

   

  10. Üzleti partnerként történő regisztrációhoz és megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy esetén

  10.1. Üzleti partnerként kizárólag az Adatkezelő által üzleti partnerként történő regisztrációt követően lehet megrendelést leadni. Az üzleti partnerként történő regisztráció beállítása nem automatikusan történik, az Adatkezelővel külön egyeztetve kell azt kérni, és Adatkezelő külön állítja be.

  10.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében üzleti partnerként regisztrált, valamint bejelentkezést követően terméket megrendelő ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”).

  10.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Ügyfél szervezet) jogos érdeke.

  Az Ügyfél szervezet jogos érdeke, hogy a partneri státusszal járó előnyökhöz hozzáférjen, termékeket partnerként rendeljen meg. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

  Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a megrendelés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

  A partner regisztráció, valamint az üzleti partnerként történő megrendelés, illetve az ezekhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a regisztrációhoz, valamint megrendeléshez elengedhetetlen az adatkezelés.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

  10.4. Kezelt adatok köre:

  A Képviselő:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - jelszó, a képviselt vállalkozás:
  - formája,
  - neve,
  - postacíme,
  - számlázási címe,
  - adószáma, közösségi adószáma,

  továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
  - megrendelt termék(ek) megjelölése,
  - megrendelt termék(ek) vételára,
  - átvétel/kézbesítés módja,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  10.5. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a regisztráció során megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem az Ügyfél szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása az Ügyfél szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén az Ügyfél szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. Az Ügyfél szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

  10.6. Az adatkezelés célja: üzleti partnerként regisztrált Felhasználók számára kedvezményes árak biztosítása, illetve a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  10.7. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart.

  Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

  A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  10.8. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
   

  11. Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

  11.1. Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

  11.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

  11.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

  11.4. Kezelt adatok köre:
  - megrendelés azonosító száma,
  - visszatérítendő összeg,
  - visszatérítés jogcíme,
  - Felhasználó neve,
  - amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

  11.5. Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással 13 kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

  11.6. Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, visszatérítéssel érintett termékre vonatkozó adatok, visszatérített összeg).

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  11.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  12. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

  12.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

  12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

  12.3. Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - számlázási cím,
  - szállítási cím,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,
  - megrendelt áru(k) megjelölése,
  - megrendelt áru(k) vételára,
  - átvétel/kézbesítés módja,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  12.4. Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

  12.5. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  12.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  13. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  13.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

  13.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

  13.3. Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - lakcíme,
  - panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
  - panaszának részletes leírása,
  - a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
  - a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok, - panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  - írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
  - e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
  - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
  - esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

  A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

  13.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

  13.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

  A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

  A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

  A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

  Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

  13.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti. Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat. Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

  13.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.
   

  14. Elégedettség méréséhez kapcsolódó adatkezelés

  14.1. Adatkezelő a webáruházban vásárló Felhasználóknak e-mail útján értékelő kérdőívet küld ki az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. A kérdőív kiküldéséhez és a válaszok beszerzéséhez Adatkezelő az Árukeresőt (Online Comparison Shopping Kft.) adatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 14. fejezetben olvashat a Felhasználó).

  14.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban vásárló Felhasználók.

  14.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

  14.4. Adatkezelő jogos érdeke, hogy naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy a vásárlói mennyire voltak elégedettek a szolgáltatással, és visszajelzést kapjon a szolgáltatás különböző szempontok szerinti értékeléséről. Ezzel folyamatosan gondoskodhat a minőségi szolgáltatás nyújtásáról, ami alapfeltétele a sikeres tevékenységének. Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, mely Adatkezelőnél elérhető.

  14.5. Kezelt adatok köre:
  A kérdőív kiküldéséhez a Felhasználó
  - e-mail címe, a kérdőíven adott válaszai esetén a Felhasználó
  - megrendelés teljesülésére vonatkozó kérdésekre adott válaszai (megkapta-e, megfelelő időben kapta-e meg),
  - értékelési szempontokra adott válaszai (mennyire volt elégedett a szállítási idővel, mennyire volt használható a webáruház, hányszor rendelt már, milyen volt a kommunikáció a webáruházzal, ajánlaná-e másoknak a webáruházat, tapasztalatainak szöveges összegzése, Árukeresőt ismeri-e),
  - opcionálisan: beceneve, az Árukereső.hu-n az értékelése melletti megjelenítéshez,
  - demográfiai adatok (neme, korosztály „-tól -ig” meghatározással, lakhely település jellege, foglalkozás jellege – pl. alkalmazott vagy vállalkozó).

  A kérdőív végén Felhasználó eldöntheti, hogy a véleményezett webáruház (Adatkezelő) az e-mail címe alapján beazonosíthatja-e őt. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, akkor a véleménye Adatkezelő számára anonim marad.

  14.6. Az adatkezelés célja: Adatkezelő a visszajelzések, értékelések alapján folyamatosan felülvizsgálja a szolgáltatásának minőségét, ezzel biztosítja a megfelelő színvonal fenntartását, szükség esetén változtatásokat vezet be.

  14.7. Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás minőségéről alkotott véleményére vonatkozó adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja. A vélemények alapján anonim statisztikákat készít Adatkezelő, melyeket időkorlát nélkül megőriz. Az ezekben őrzött adatok alapján azonban a Felhasználó már soha többé nem azonosítható, így a statisztikában Felhasználó személyes adatát már nem kezeli 17 Adatkezelő.

  14.8. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

  14.9. Az Árukereső további adatkezeléséről Felhasználó az Online Comparison Shopping Kft. adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html.

   

  15. Termékértékelés

  15.1. A webhelyen található terméket a regisztrált Felhasználó bejelentkezést követően csillagok darabszámának megjelölésével értékelheti. A pontozásnak feltétele a webhelyen történő regisztráció.

  15.2. A termékértékelés anonim módon történik, a terméket értékelő Felhasználó nem kapcsolható össze az általa adott értékeléssel, személyazonossága nem állapítható meg, így a termékértékelés kapcsán nem történik személyes adatok kezelése.

  16. Adattovábbítás

  16.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  16.2. Az adattovábbítás címzettje:

  Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rövidített név: K&H Bank Zrt.
  Cégjegyzékszám: 01-10-041043
  Adószám: 10195664-4-44
  Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  Postacím: 1851 Budapest
  Telefon: +36 1/20/30/70 335 3355
  E-mail: bank@kh.hu
  Webhely: https://www.kh.hu/bank/  

  gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

  16.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

  Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez 18 szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
  - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
  - az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
  - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

  Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

  Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását. Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

  Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

  16.4. A továbbított adatok köre:
  - a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),
  - vezetéknév,
  - keresztnév,
  - telefonszám,
  - e-mail cím,
  - cím,
  - tranzakció egyedi azonosítója.

  A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

  16.5. Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

  16.6. A K&H Bank Zrt. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.kh.hu/adatvedelem/ oldalon.

  16.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

  16.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.
   

 • 17. Adatfeldolgozó igénybevétele

  Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

  17.1. Tárhelyszolgáltató

  17.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  17.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

  Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: Vector Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-100666
  Adószám: 10574807-2-03
  Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
  Postacím: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
  Telefon: +36 76 485 079
  E-mail: ertekesites@vector.hu
  Webhely: https://vector.hu/

  gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók, szolgáltatások határozzak meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

  17.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai 20 értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

  17.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

  17.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

  17.2. Elektronikus levelező szoftver biztosításához kapcsolódó adatkezelés

  17.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

  17.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: Vector Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-100666
  Adószám: 10574807-2-03
  Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
  Postacím: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
  Telefon: +36 76 485 079
  E-mail: ertekesites@vector.hu
  Webhely: https://vector.hu/
  gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét,

  valamint a

  Microsoft Ireland Operations Limited

  rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.
  cégjegyzékszám: 256796
  közösségi adószám: IE8256796U
  székhely: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
  postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
  telefon: +1 800 710 200
  kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/
  webhely: https://www.microsoft.com/hu-hu/

  gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

  17.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

  17.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

  17.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

  Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

  A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított tárhelyen, illetve szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

  17.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezés informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges szoftver működőképességének biztosítását jelenti.

  17.3. Elektronikus levelező tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

  17.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

  17.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-909968
  Adószám: 14571332-2-42
  Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
  Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
  Telefon: +36 1 789 2 789 22
  E-mail: support@tarhely.eu
  Webhely: https://tarhely.eu/

  gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

  17.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

  17.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

  Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

  A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított tárhelyen, illetve szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

  17.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

  17.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

  17.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

  17.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
  Cégjegyzékszám: 01-10-042463 23
  Adószám: 10901232-2-44
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Postacím: 1540 Budapest
  Telefon: +36 1 767 8282
  Fax: +36 46 320 136
  E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
  Webhely: https://posta.hu/

  a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

  valamint a

  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
  Cégjegyzékszám: 13-09-111755
  Adószám: 12369410-2-44
  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Telefon: +36 29 886 670
  Fax: +36 29 886 610
  E-mail: info@gls-hungary.com
  Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

  a megrendelt termékeket kiszállító, valamint csomagpont, illetve csomagautomata szolgáltatást biztosító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti: Ű
  - vezetéknév
  - keresztnév
  - telefonszám
  - szállítási cím.

  17.4.4. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

  17.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

  17.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

  17.5. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

  17.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  17.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp)

  Cégjegyzékszám: 20161685162
  Adószám: 20161685162
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
  Telephely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
  Postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
  Telefon: +1 678 999 0141
  E-mail: privacy@mailchimp.com
  Webhely: https://mailchimp.com/

  gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

  17.5.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

  17.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

  17.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

  17.6. Elégedettség mérésével kapcsolatos adatfeldolgozás

  17.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

  17.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

  Online Comparison Shopping Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: Online Comparison Shopping Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-186759
  Adószám: 24868291-2-42 25
  Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
  Postacím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
  E-mail: info@arukereso.hu
  Webhely: https://www.arukereso.hu/

  gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által elégedettség méréséhez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó e-mail címe és a kérdőíven megadott válaszai a 11. fejezet szerint.

  17.6.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által elégedettség méréshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

  17.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a szolgáltatás minőségéről alkotott véleményre vonatkozó adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja. Adatfeldolgozó az Adatkezelő meghatározása szerint jár el.

  17.6.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kérdőív küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

  17.7. Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

  17.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

  17.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

  Feketéné Horváth Márta Julianna e. v.

  Nyilvántartási szám: 44242482
  Adószám: 67214970-1-43
  Székhely: 1111 Budapest 11. ker., Egry József u. 40. 1 em. 2. ajtó
  Postacím: 1111 Budapest 11. ker., Egry József u. 40. 1 em. 2. ajtó

  egyéni vállalkozót, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  17.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

  17.7.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt, könyvvizsgálatra vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

  17.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – általánosságban a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart. Az Adatfeldolgozó könyvvizsgálói feladatra vonatkozó megbízásának megszűnése esetén a megbízás megszűnéséig tart az adatfeldolgozás.

  17.7.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

  17.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

  17.9. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

   

  18. Adatvédelem, adatbiztonság

  18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

  18.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

  18.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

  18.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

  18.5. A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.


  19. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  19.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

  A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 20. pont szerint).

  19.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  19.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  19.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 28 vagy
  d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  19.5. A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  19.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  19.7. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  20. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

  20.1. A 19. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  20.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

  20.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 21. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  20.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  20.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6500 Baja, Dózsa György út 306. alatti címére, e-mailben az info@aktivkft.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

  20. Jogérvényesítés

  Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: 

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/ 

  A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

  2022.12.12.                                                                                                                                                                                                 

AKTÍV Kft.